Szkolenie „Szachy dla każdego”

1. Tytuł projektu: SZACHY DLA KAŻDEGO

2. Opis projektu

2.1. Co chcemy zrobić?

Poprzez realizację projektu chcemy;

 • nauczyć gry w szachy możliwie dużą grupę dzieci

 • znacząco wzmacniać, głównie u dzieci, rozwój intelektualno – umysłowy

 • podnosić poziom sportowy i umiejętności gry w szachy

 • promować szachy jako wyrafinowaną królewską grę z jednej strony, a z drugiej jako dobrą

  i ciekawą rozrywkę, czy wręcz zabawę.

2.2. Uzasadnienie (dlaczego to jest tak ważne)

Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka – kształci pamięć, umiejętności abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności. Szachy uczą również odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje.

Młody adept „królewskiej gry” staje się bardziej cierpliwy, wytrwały i w pełni panuje nad sobą. Szachy, choć celem gry jest walka o zwycięstwo, uczą go pokory, gdyż wie, że nie wszystkie jego decyzje są słuszne. Dzięki temu obiektywizmowi wzrasta szacunek do przeciwnika i samego siebie, a sam potrafi w życiu stosować zasadę „fair play”. Wykształcone w ten sposób cechy umysłu i charakteru objawiają się nie tylko przy szachownicy. Efekty widać już we wczesnej edukacji dziecka w postaci dobrej umiejętności koncentracji nad zagadnieniem, łatwości zapamiętywania szczegółów czy szybkości w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu. Badania ankietowe potwierdziły, że oceny szkolne dzieci grających w szachy są generalnie znacząco lepsze od innych uczniów ( od 7% do 33 %). Szachy są więc nie tylko wyrafinowaną rozrywką intelektualną, ale także ogromną inwestycją w umysły naszych dzieci.

Parlament Europejski doceniając powagę i znaczenie szachów w rozwoju dzieci, wydał w 2012 roku uchwałę wzywającą państwa członkowskie do wprowadzenia, do systemów oświaty programu „Szachy w szkole”. W Polsce powstał w ślad za tym projekt „Edukacja przez szachy w szkole” skierowany do szkół podstawowych. Projekt jest opracowany i wdrażany przez Polski Związek Szachowy w porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej w ponad 200 szkołach podstawowych na zasadzie dobrowolności.

2.3. Autorzy projektu:

Autorem projektu jest Stowarzyszenie „Akademia Szachowa Płock”. Akademię tworzą pasjonaci szachów z terenu miasta Płocka i Regionu Płockiego. Niektórzy z nas organizują turnieje, niektórzy uczą gry w szachy, wielu z nas gra w szachy amatorsko, niektórzy w profesjonalnych drużynach, a jeszcze inni są licencjonowanymi sędziami krajowymi. Połączenie tych sił, możliwości i doświadczeń zaowocowało powstaniem stowarzyszenia pożytku publicznego pn. Akademia Szachowa Płock

2.4. Grupa docelowa:

Grupa docelowa składa się z następujących osób;

 • dzieci, głównie w edukacji wczesnoszkolnej tj. klasy 1-4 w ilości 40-70 osób – dotyczy 3-letniego szkolenia podstawowego

 • dzieci pozostałe, młodzież i dorośli w ilości 20-40 osób – dotyczy szkoleń na wyższe kategorie szachowe

2.5. Czas realizacji projektu

Start projektu nastąpił w 2016 roku i co do zasady nie może mieć wyznaczonej daty zakończenia, gdyż jest klasycznym projektem systemowym mającym na celu: ciągłe nauczanie gry w szachy oraz podwyższanie poziomu sportowego. Można natomiast wyszczególnić kolejne etapy szkoleń;

 • etap szkolenia podstawowego trwający do 3 lat

 • etap szkolenia na III kategorię okręgową trwający ok. 1 roku

 • etap szkolenia na II kategorię okręgową trwający do 2 lat

 • etap szkolenia na I kategorię centralną trwający do 3 lat

Jeden pełen cykl szkoleniowy przygotowujący do zdobycia I kategorii centralnej trwa 9 lat. Jest to średnia wynikająca z efektów podobnych szkoleń i możliwości zdobywania poszczególnych kategorii. W praktyce część osób znacznie szybciej osiągnie ten pułap, część osiągnie w ciągu 9 lat, a część na zdobycie I kategorii będzie potrzebować więcej czasu lub w ogóle nie osiągnie takiego poziomu.

 • Etap szkolenia na Kandydata na Mistrza i wyższe – czas szkolenia w/g indywidualnych predyspozycji

3. Realizacja projektu w praktyce

3.1. Nabór uczestników

Nabór uczestników szkolenia podstawowego odbywa się w szkołach podstawowych miasta Płocka i regionu płockiego. W sierpniu organizowana jest promocja w punktach dystrybucji podręczników i pomocy naukowych, poprzez stoiska, plakaty i ulotki informacyjne dawane „do ręki”. We wrześniu zapraszanie do nauki gry w szachy odbywa się w szkołach podstawowych w formie plakatów, ulotek informacyjnych, rozmów indywidualnych, specjalnej promocji na stronie internetowej itp. Zgłoszenia na szkolenie poprzez stronę internetową Akademii lub telefonicznie.

Nabór na szkolenia przygotowujące do zdobycia kategorii: III, II i I odbywa się poprzez indywidualne zaproszenia oraz informację na stronie internetowej, FB itp. – dla dzieci, młodzieży i dorosłych posiadających min. V kategorię okręgową.

Nabór na szkolenie przygotowujące do zdobycia tytułu Kandydata na Mistrza poprzez indywidualne zaproszenia osób posiadających min. I kategorię

3.2. Termin realizacji szkoleń:

 • Szkolenie podstawowe realizowane jest przez 9 m-cy (od września do czerwca z częstotliwością od 1 do 2 godzin tygodniowo)

 • Szkolenia na wyższe kategorie realizowane są zgodnie z planem na poszczególne kategorie ( od września do czerwca z częstotliwością od 2 do 4 godzin tygodniowo )

3.3. Zaplecze techniczne do realizacji zajęć szkoleniowych:

Szkolenia realizowane są w 2 salach szkoleniowych w/g poniższych standardów.

3.3.1. Sala szkoleniowa nr 1 dedykowana dla szkolenia podstawowego

 • powierzchnia ok. 30 m2 ( dla 12 osób ),

 • wyposażenie sali; ławki, krzesła, wieszaki (dla 12 dzieci),

 • biurko, krzesło, regał, (do dyspozycji instruktora),

 • sprzęt; zestawy szachowe i materiały dydaktyczne ( dla 12 dzieci ), tablica demonstracyjna.

3.3.2. Sala szkoleniowa nr 2 dedykowana dla szkoleń na kategorie III, II, I, K

 • powierzchnia ok. 30 m2 ( dla 12 osób ),

 • wyposażenie sali; stoły, krzesła, wieszaki (dla 12 osób),

 • biurko, krzesło, regał (do dyspozycji instruktora),

 • sprzęt; zestawy szachowe i materiały dydaktyczne ( dla 12 osób ), tablica demonstracyjna.

3.4. Szkolenie podstawowe

Szkolenie podstawowe realizowane jest w/g programu Andrzeja Modzelana i trwa trzy lata. W pierwszym roku zapraszamy do nauki dużą grupę dzieci i pracujemy nad rozwojem osobo-umysłowym dziecka oraz uczymy wszystkich nauki rozgrywania partii szachowej. Drugi rok dedykowany jest dla wszystkich chętnych, którzy ukończyli rok pierwszy ( w/g szacunku, ok. 60% dzieci będzie kontynuować naukę ). Celem jest dalszy wszechstronny rozwój dziecka oraz przygotowanie do zdobycia V kategorii okręgowej. Trzeci rok to kontynuacja nauki dla wszystkich adeptów drugiego roku ( w/g szacunku, ok. 70% dzieci będzie kontynuować naukę). Efektem trzyletniej pracy powinno być zdobycie przez wszystkich absolwentów IV kategorii okręgowej. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie opracowywany w miesiącu wrześniu na dany rok szkoleniowy. Szczegóły szkolenia podstawowego;

3.4.1. I Rok

 • Grupa docelowa: dzieci szkoły podstawowej (głównie edukacja wczesnoszkolna)

 • Czas szkolenia: 1 rok – 80 godzin, w tym: szkolenie teoretyczne – 60 godz.,  zadania szachowe – 20 godz.

 • Liczba uczestników: 20-40 osób podzielonych na 2-4 grupy

 • Efekty: rozwój osobowo-umysłowy dziecka oraz zapoznanie uczniów z elementarnymi zasadami rozgrywania partii szachowej

3.4.2. II Rok

 • Grupa docelowa: dzieci, które ukończyły pierwszy rok szkolenia

 • Czas szkolenia: 1 rok – 160 godzin, w tym: szkolenie teoretyczne – 60 godz., zadania szachowe – 20 godz., partie szachowe – 50 godz., analiza rozegranych partii – 30 godz.

 • Liczba uczestników: 10-30 osób podzielonych na 1-3 grupy

 • Efekty: dalszy rozwój osobowo – umysłowy dziecka oraz przygotowanie uczniów do zdobycia V kategorii okręgowej

3.4.3. III Rok

 • Grupa docelowa: dzieci, które ukończyły II rok szkolenia podstawowego

 • Czas szkolenia: 1 rok – 160 godz., szkolenie teoretyczne – 50 godz., zadania szachowe – 20 godz., partie szachowe – 60 godz., analiza rozegranych partii – 30 godz.

 • Liczba uczestników: 10-20 osób podzielonych na 1-2 grupy

 • Efekty: dalszy rozwój osobowo-umysłowy dziecka oraz przygotowanie uczniów do zdobycia IV kategorii szachowej.

3.5. Szkolenia na wyższe kategorie

Drugi etap szkoleń obejmuje specjalistyczne szkolenia na III, II i I kategorię dla węższej grupy dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy zdobyli V lub IV kategorię okręgową i chcą podwyższać swoje umiejętności gry w szachy.

3.5.1.Szkolenie na III kategorię okręgową (w/g specjalnego programu W. E. Goleniszczewa)

 • Grupa docelowa: dzieci, młodzież i dorośli, którzy posiadają V i IV kategorię okręgową

 • Czas szkolenia: 1 rok – 160 godzin, w tym: szkolenie teoretyczne – 50 godz., zadania szachowe – 50 godz., turnieje szachowe – 40 godz., analiza rozegranych partii – 20 godz.

 • Liczba uczestników: ok. 10 osób, które posiadają V lub IV kategorię okręgową

 • Efekty: zdobycie III kategorii okręgowej przez ok. 75 % uczestników szkolenia ( założenie teoretyczne na podstawie analizy efektów podobnych systemów szkolenia)

3.5.2.Szkolenie na II kategorię okręgową (w/g specjalnego programu W. E. Goleniszczewa )

 • Grupa docelowa: dzieci, młodzież i dorośli, którzy posiadają III kategorię okręgową

 • Czas szkolenia: do 2 lat – 300 godzin, w tym: szkolenie teoretyczne – 60 godz., zadania szachowe – 80 godz., turnieje szachowe – 80 godz., analiza rozegranych partii – 60 godz., pozostałe – 20 godz.

 • Liczba uczestników: ok. 10 osób, które posiadają III kategorię okręgową

 • Efekty: zdobycie II kategorii okręgowej przez ok. 60 % uczestników szkolenia ( założenie teoretyczne na podstawie analiz efektów podobnych systemów szkolenia)

3.5.3.Szkolenie na I kategorię centralną ( w/g specjalnego programu W. E. Goleniszczewa )

 • Grupa docelowa: dzieci, młodzież i dorośli, którzy posiadają II kategorię okręgową

 • Czas szkolenia: do 3 lat – 350 godzin, w tym: szkolenie teoretyczne – 60 godz., zadania szachowe – 80 godz., turnieje szachowe – 100 godz., analiza rozegranych partii – 40 godz., pozostałe – 60 godz.

 • Liczba uczestników: ok. 10 osób, które posiadają II kategorię okręgową,

 • Efekty: zdobycie I kategorii okręgowej przez ok. 50 % uczestników szkolenia ( założenie teoretyczne na podstawie analizy efektów podobnych systemów szkolenia)

3.5.4. Dalszy cykl szkoleniowy na Kandydata na Mistrza i wyższe kategorie szachowe realizowany jest dlwąskiej grupy kilku osób w formach grupowych lub indywidualnych.

3.6. Zaplecze instruktorsko – pedagogiczne

 • Szkolenie podstawowe prowadzą osoby z uprawnieniami pedagogicznymi, uprawnieniami instruktorskimi lub trenerskimi oraz praktyką w prowadzeniu szkoleń szachowych

 • Szkolenia na wyższe kategorie prowadzą zawodnicy tytułami szachowymi (k, m, IM, GM) oraz z uprawnieniami instruktorskimi lub trenerskimi

4. Koszty projektu

Koszty projektu składają się z dwóch podstawowych segmentów. Pierwszy to koszty inwestycyjne ponoszone raz na kilka lat. Drugi to koszty bieżącego funkcjonowania.

4.1. Koszty inwestycyjne

4.1.1. Sala szkoleniowa nr 1 ( szkolenie podstawowe ) – etap I

Lp

Nazwa sprzętu

Ilość

Cena za 1 szt/kpl

Cena za całość

Uwagi

1

Zestaw szachowy (deska szachowa – staunton 6, figury szachowe – staunton 6, zegar szachowy – DGT 3000 )

15 kpl

400 zł

6.000 zł

 

2

Tablica demonstracyjna

1 szt

400 zł

400 zł

 

3

Pozostałe ( stoły, krzesła, biurko, regał … )

   

5.100 zł

 
 

Razem

   

11.500 zł

 

4.1.2. Sala szkoleniowa nr 2 ( Szkolenia na kategorie III, II, I ) – etap I

Lp

Nazwa sprzętu

Ilość

Cena za 1 szt/kpl

Cena za całość

Uwagi

1

Zestaw szachowy (deska szachowa – staunton 6, figury szachowe – staunton 6, zegar szachowy – DGT 3000 )

15 kpl

400 zł

6.000 zł

 

2

Tablica demonstracyjna

1 szt

400 zł

400 zł

 

3

Pozostałe

   

5.100 zł

 
 

Razem

   

11.500 zł

 

4.1.3. Pozostałe – etap II

Lp

Nazwa sprzętu

Ilość

Cena za 1 szt/kpl

Cena za całość

Uwagi

1

Ksero

1 szt

2.000 zł

2.000 zł

 

2

Tablica multimedialna, projektor, komputer, drukarka 

   

9.000 zł

 

3

Pozostałe ( materiały szkoleniowe, programy szachowe )

   

1.000 zł

 
 

Razem

   

12.000 zł

 

Razem koszty inwestycyjne – 35.000 zł. ( pierwszy etap 23.000 zł., drugi etap 12.000 zł )

4.2. Koszty bieżącej działalności

Lp

Nazwa kosztu

Ilość

Cena jednostkowa

Cena za całość za 1 rok

Uwagi

1

Sala szkoleniowa – wynajem

2

 

8.000 zł

 

2

Media ( energia, woda, telefon, ogrzewanie )

   

4.000 zł

 

3

Trenerzy / Instruktorzy

 • Trener 1

 • Trener 2

 

1

1

 

1.000 zł

1.000 zł

 

5.000 zł

5.000 zł

 

4

Obsługa administracyjna i księgowa

1

400 zł

5.000 zł

 

5

Promocja

   

1.000 zł

 

6

Materiały dydaktyczne

   

2.000 zł

 

7

Pozostałe

   

1.000 zł

 
 

Razem

   

30.000 zł

 

Razem koszty bieżącej działalności – 30.000 zł.

5. Promocja projektu

Projekt promowany będzie w różnych możliwych formach przez cały rok. Poniżej kilka form promocji projektu oraz Sponsorów i Partnerów;

 • Strona internetowa stowarzyszenia ( banery różnych wielkości na stronie głównej oraz banery w zakładkach strony )

 • Profil na Face Booku ( cykliczne informacje o stowarzyszeniu, szkoleniach, turniejach, wydarzeniach, Sponsorach, Partnerach )

 • Możliwość używania we wszystkich własnych materiałach promocyjnych nazwy: Sponsor lub Partner Akademii Szachowej

 • W ramach projektu szkoleniowego „Szachy dla Każdego” ( baner w salach szkoleniowych, informacje na ulotkach i innych drukach promocyjnych, na certyfikatach ukończenia szkolenia itp.

 • W ramach realizacji projektu pn. „Turnieje Szachowe” informacje na banerach, plakatach, ulotkach, w informacjach prasowych,

 • W ramach realizacji innych projektów na banerach, plakatach, ulotkach, w informacjach prasowych,

 • W ramach naboru na kolejny rok poprzez ulotki, plakaty, stoisko, symultanę szachową …

 • W ramach propozycji własnych sponsorów i partnerów – do uzgodnienia

6. Monitoring projektu

Monitoring realizacji założeń projektu będzie realizowany przez Komisję Rewizyjną w trzech zakresach:

 • Kontrola prawidłowej realizacji wszystkich założeń ( programu, liczby godzin, zaplecza technicznego, kwalifikacji trenerów, materiałów dydaktycznych itp )

 • Kontrola mierzalnych efektów szkoleń, czyli zdobywania poszczególnych kategorii szachowych przez zakładany odsetek uczestników szkoleń

 • Kontrola rozwoju osobowo – umysłowego dziecka poprzez wypełnienie dobrowolnych ankiet przez dzieci, rodziców i nauczycieli w szkołach

Po każdym roku szkoleń , na podstawie danych z monitoringu będą sporządzane wnioski końcowe z odpowiednimi rekomendacjami. Zarząd Akademii na podstawie powyższego materiału, będzie podejmował decyzje o ewentualnych korektach w projekcie.