SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA DZIECI

SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA DZIECI

1. Co chcemy zrobić?

Poprzez realizację projektu chcemy;

 • nauczyć gry w szachy możliwie dużą grupę dzieci
 • znacząco wzmacniać rozwój intelektualno-umysłowy głównie dzieci
 • podnosić poziom sportowy umiejętności gry w szachy
 • promoać szachy jako z jednej strony wyrafinowaną królewską grę, a z drugiej jako dobrą   i  ciekawą rozrywkę, czy wręcz zabawę.

2. Uzasadnienie (dlaczego to jest tak ważne)

Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka – kształci pamięć, umiejętności abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności. Szachy uczą również odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje.

Młody adept „królewskiej gry” staje się bardziej cierpliwy, wytrwały i w pełni panuje nad sobą. Szachy, choć celem gry walka o zwycięstwo, uczą go pokory, gdyż wie, że nie wszystkie jego decyzje są słuszne. Dzięki temu obiektywizmowi wzrasta szacunek do przeciwnika i samego siebie, a sam potrafi w życiu stosować zasadę „fair play”. Wykształcone w ten sposób cechy umysłu i charakteru objawiają się nie tylko przy szachownicy. Efekty widać już we wczesnej edukacji dziecka w postaci dobrej umiejętności koncentracji nad zagadnieniem, łatwości zapamiętywania szczegółów czy szybkości w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu. Badania ankietowe potwierdziły, że oceny szkolne dzieci grających w szachy są generalnie znacząco lepsze od innych uczniów ( od 7% do 33 %). Szachy są więc nie tylko wyrafinowaną rozrywką intelektualną, ale także ogromną inwestycją w umysły naszych dzieci.

        Parlament Europejski doceniając powagę i znaczenie szachów w rozwoju dzieci, wydał w 2012 roku uchwałę wzywającą państwa członkowskie do wprowadzenia, do systemów oświaty   programu „Szachy w szkole”. W Polsce powstał w ślad  za   tym projekt „Edukacja przez szachy w szkole” skierowany do   szkół podstawowych. Projekt jest opracowany i wdrażany przez Polski Związek Szachowy w porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej w ponad 200 szkołach podstawowych na zasadzie dobrowolności. Dziś, na poziomie ministerialnym, bardzo poważnie  rozważa się koncepcję nauki gry w szachy jako przedmiotu obowiązkowego  w edukacji wczesnoszkolnej.

3. Autorzy projektu:

Autorem projektu jest stowarzyszenie „Akademia Szachowa Płock”. Akademię Szachową Płock tworzą pasjonaci szachów z terenu miasta Płocka i Regionu Płockiego, którzy grają od wielu lat (zarówno rekreacyjnie jak i profesjonalnie). Niektórzy z  nas organizują małe turnieje, niektórzy uczą gry w szachy, inni  grają w profesjonalnych drużynach, a jeszcze inni są licencjonowanymi sędziami krajowymi. Połączenie tych sił, możliwości i doświadczeń zaowocowało powstaniem stowarzyszenia pożytku publicznego pn. Akademia Szachowa Płock.

4.  Grupa docelowa:

Grupa docelowa składa się z następujących osób:

dzieci, głównie w edukacji wczesnoszkolnej tj. klasy 1-4 w ilości do 30 osób w roku

( podzielone na grupy ok. 10 osobowe )

5. Czas realizacji projektu:

Projekt jest realizowany od września każdego roku i co do zasady nie może mieć  wyznaczonej daty zakończenia, gdyż jest klasycznym  projektem systemowym  mającym na celu ciągłe nauczanie gry w  szachy oraz szkolenia podwyższające poziom sportowy.  Można natomiast wyszczególnić kolejne etapy szkoleń;

–      etap szkolenia podstawowego trwa 3 lata ( 9 m-cy w roku )

6. Zaplecze techniczne do realizacji szkoleń:

Wszystkie szkolenia będą realizowane w 2 salach szkoleniowych  dostosowanych do wieku z profesjonalnym wyposażeniem, zgodnie z poniższymi założeniami.

        –  Sala szkoleniowa nr 1 dedykowana dla  szkolenia podstawowego

Sala o pow. ok. 30 m2, wyposażona w stoliki i krzesła oraz pozostałe  wyposażenie i sprzęt w formułach zachęcających do nauki i zabawy szachami dla ok. 10 osób

 • wyposażenie sali; ławki, krzesła, wieszaki (dla ok. 10 dzieci),
 • biurko, krzesło, regał,  szafa (do dyspozycji instruktora),
 • sprzęt; zestawy szachowe i materiały dydaktyczne dla ok. 10 dzieci, tablica demonstracyjna.

7. Szkolenie podstawowe:

Szkolenie podstawowe w/g programu Andrzeja Modzelana podzielone jest na trzy lata. W pierwszym roku zapraszamy do nauki dużą grupę dzieci i pracujemy nad rozwojem osobo-umysłowym dziecka oraz uczymy wszystkich nauki rozgrywania partii szachowej. Drugi rok dedykowany jest dla wszystkich chętnych, którzy ukończyli rok pierwszy ( szacujemy, że ok. 70 % dzieci będzie chciało  kontynuować naukę ). Celem jest dalszy wszechstronny rozwój dziecka oraz przygotowanie do  zdobycia V kategorii okręgowej. Trzeci rok to kontynuacja nauki dla wszystkich adeptów drugiego roku (szacujemy, że ok. 80% dzieci będzie chciało kontynuować naukę). Efektem trzyletniej pracy powinno być zdobycie przez wszystkich absolwentów IV kategorii okręgowej. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie opracowywany każdorazowo na dany rok szkoleniowy.

8. Szczegóły szkolenia w poszczególnych latach:

–   I Rok

 • Grupa docelowa: dzieci szkoły podstawowej  (głównie edukacja wczesnoszkolna)
 • Czas szkolenia; 1 rok                    – 60 godzin, w tym:

      – Szkolenie teoretyczne             – 40 godz.

      – Zadania szachowe                   – 20 godz.

 • Liczba uczestników:  do 30 osób podzielonych na  grupy ok. 10 – osobowe
 • Efekty: rozwój osobowo-umysłowy dziecka oraz zapoznanie uczniów z elementarnymi  zasadami rozgrywania partii szachowej

        –   II Rok

 • Grupa docelowa: dzieci, które ukończyły pierwszy rok szkolenia
 • Czas szkolenia; 1 rok                   – 140 godzin, w tym:

      – Szkolenie teoretyczne             –  60 godz.

      – Zadania szachowe                   –  20 godz.

      – Partie szachowe                      –  40 godz.

      – Analiza rozegranych partii    –  20 godz.

 • Liczba uczestników:  do 20 osób podzielonych na  grupy ok. 10 – osobowe
 • Efekty: dalszy rozwój osobowo-umysłowy dziecka oraz przygotowanie  uczniów do  zdobycia V kategorii okręgowej

–   III Rok

 • Grupa docelowa: dzieci, które ukończyły II rok szkolenia  podstawowego
 • Czas szkolenia; 1 rok                     – 140 godz.

      – Szkolenie teoretyczne              –   50 godz.

      – Zadania szachowe                     –   20 godz.

      – Partie szachowe                        –   50 godz.

      – Analiza rozegranych partii      –   20 godz.

 • Liczba uczestników: do 20 osób podzielonych na  grupy ok. 8 – osobowe
 • Efekty: dalszy rozwój osobowo-umysłowy dziecka oraz przygotowanie uczniów do  zdobycia IV kategorii szachowej.

9.  Zaplecze instruktorsko-pedagogiczne:

 • Szkolenia prowadzić będzie Grzegorz Potkański – szachista z przygotowaniem i wieloletnim doświadczeniem   pedagogicznym, uprawnieniami instruktorskimi  oraz praktyką w  prowadzeniu szkoleń szachowych
 • Koordynatorem  całego systemu szkoleniowego będzie  zawodnik tytułem międzynarodowym  arcymistrza  –  Mirosław Grabarczyk

10. Koszty projektu:

Koszty projektu składają się z dwóch podstawowych segmentów; kosztów inwestycyjnych i   kosztyów  bieżącego funkcjonowania.

– Koszty inwestycyjne

Sala szkoleniowa nr 1 ( szkolenie podstawowe )

Koszty sprzętu i wyposażenia określonego w pkt 6, to kwota ok. 11 tys. zł.

– Koszty bieżącej działalności:

Koszty działalności bieżącej dla trzech grup szkoleniowych to kwota ok. 15 tys. zł

11. Promocja projektu:

Projekt promowany będzie w różnych możliwych formach przez  cały rok. Poniżej kilka form promocji projektu oraz Sponsorów i Partnerów;

 • Strona internetowa stowarzyszenia ( banery różnych wielkości na stronie głównej oraz banery w zakładkach: „Nasi sponsorzy” i „Szkolenia”
 • Profil na Face Booku ( systematyczne informacje o stowarzyszeniu, szkoleniach, turniejach   wydarzeniach, Sponsorach, Partnerach itp )
 • Możliwość używania we wszystkich własnych materiałach promocyjnych nazwy: Sponsor Szkółki Szachowej lub Sponsor Akademii Szachowej,
 • W ramach projektu „Szkolenia” ( baner w salach szkoleniowych, informacje na ulotkach i innych drukach promujących szkolenia, na certyfikatach  ukończenia  szkoleń itp.,
 • W ramach realizacji projektu pn. „Turnieje Szachowe” informacje o szkoleniach na  banerach, plakatach, ulotkach, w informacjach prasowych,
 • W ramach naboru na kolejny rok poprzez ulotki, plakaty, stoisko, symultanę szachową …
 • W ramach propozycji własnych sponsorów i partnerów – do uzgodnienia

12. Monitoring projektu

Monitoring realizacji założeń projektu będzie realizowany przez Komisję Rewizyjną w  trzech  zakresach:

 • Kontrola prawidłowej realizacji wszystkich założeń ( programu, liczby godzin, zaplecza technicznego,  kwalifikacji trenerów, materiałów dydaktycznych itp)
 • Kontrola mierzalnych efektów szkoleń, czyli zdobywania poszczególnych kategorii  szachowych    przez zakładany odsetek uczestników szkoleń
 • Kontrola rozwoju osobowo-umysłowego dziecka poprzez wypełnienie dobrowolnych ankiet    przez dzieci,  rodziców i nauczycieli w szkołach

Po każdym roku szkoleń , na podstawie danych z monitoringu będą sporządzane wnioski końcowe z odpowiednimi rekomendacjami. Zarząd Akademii na podstawie powyższego materiału, będzie podejmował decyzje o ewentualnych korektach w projekcie.

Zapraszamy dzieci do szkółki szachowej

Prosimy o zgłoszenia dzieci na szkolenie podstawowe  poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w zakładce KONTAKT!

 Zapraszamy!